Wetsvoorstel wijziging partneralimentatie

De overheid is al lange tijd aan het onderzoeken of de duur van de partneralimentatie dient te worden bekort. Heden zijn er concrete plannen ontwikkeld om de duur van de partneralimentatie daadwerkelijk te beperken. Alvorens ik in ga op de toekomstplannen van de overheid en daarmee de mogelijk in te voeren wijzigingen zal ik even uw geheugen opfrissen hoe de partneralimentatie nu geregeld is.

Op het moment dat u nu besluit de echtscheiding uit te spreken bij de rechtbank kunt u nevenvoorzieningen verzoeken. Een nevenvoorziening is een verzoek aan de rechtbank en anders dan het verzoek de echtscheiding tussen partijen uit te spreken. Als nevenvoorziening kunt aan de rechtbank verzoeken te bepalen dat uw ex-partner aan u een X-bedrag dient te voldoen in het kader van uw kosten van levensonderhoud. Aldus de partneralimentatie.

De huidige wet bepaalt dat, indien het huwelijk niet langer heeft geduurd dan 5 jaar en uit het huwelijk geen kinderen zijn geboren, de verplichting tot het betalen van partneralimentatie, na het verstrijken van de termijn, die gelijk is aan de duur van het huwelijk, eindigt. Voor huwelijken van langere duur en waar binnen kinderen geboren zijn geldt een termijn van maximaal 12 jaar. De overheid wenst, zoals geschreven, de duur van de partneralimentatie in te perken. Welke wijzigingen stelt zij voor?

De overheid wil de wet wijzigen in die zin dat de termijn van de partneralimentatie maximaal de periode zal betreffen van de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Op de hoofdregel bestaan twee uitzonderingen.

De eerste uitzondering die de overheid voorstelt geldt voor het huwelijk waarbinnen kinderen zijn geboren en waarvan de kinderen ten tijde van de echtscheiding de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt. De partneralimentatie zal eindigen op het moment dat het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt.

De tweede uitzondering geldt voor huwelijken die langer dan 15 jaar hebben geduurd en waarvan de man of de vrouw ten tijde van de echtscheiding de leeftijd van 10 jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. De overheid wil de duur van de partneralimentatie dan stellen tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Aldus 10 jaar. De gedachtegang is dat van de man of vrouw, die de leeftijd van 57 heeft bereikt, na een lang huwelijk niet verlangd kan worden werk te verrichten op de arbeidsmarkt of voor meer uren werkzaamheden te kunnen vinden op de arbeidsmarkt.

Kort en goed, verandert er per saldo niet buitengewoon veel. De wijzigingen liggen er in gelegen dat bij een echtscheiding met kinderen boven de leeftijd van 12 jaar, de duur van de partneralimentatie flink wordt ingeperkt. Partners die het huwelijk niet wensen voort te zetten en de leeftijd van 57 jaar hebben bereikt, gaan er bij een kinderloos huwelijk op vooruit. Immers de termijn voor het voldoen van de partneralimentatie wordt dan immers opgerekt van 5 jaar naar 10 jaar.

Terug naar overzicht